การแจ้งข้อมูลของลูกค้าเพื่อออกใบกำกับภาษี

ประกาศ

ตามประกาศมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดให้ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและรายการสถานประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการของตนเอง เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ เพื่อผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะได้ระบุรายการดังกล่าวให้ครบถ้วนในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ถ้าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้นมิได้แจ้งรายการดังกล่าวและได้รับ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปซึ่งไม่มีรายการดังกล่าวนั้น ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีนั้นก็จะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่สามารถนำไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ตามมาตรา ๘๒/๕ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร และถ้าการที่ไม่ได้แจ้งรายการดังกล่าวนั้นมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรก็จะต้องรับผิดตามกฎหมายต่อไป

กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ไม่จำต้องแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตนเองให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแต่อย่างใด

โดยลูกค้าผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแสดงเอกสารอย่างใดอย่างนึงให้แก่บริษัทไทยนำฯ ดังนี้

  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  2. สำเนา ภ.พ. 20 ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. สำเนาบัตรประชาชน