2022-01-26 12:25:52

See you at ProPak Myanma 2017

Thai Nam at ProPak Myanma 2017

2022-01-26 12:25:52

การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า

2022-01-26 12:25:52

การแจ้งข้อมูลของลูกค้าเพื่อออกใบกำกับภาษี

การแจ้งข้อมูลของลูกค้าเพื่อออกใบกำกับภาษี

2022-01-26 12:25:52

เช็คที่มีการแก้ไขข้อความ ฝากได้เฉพาะที่ธนาคารเจ้าของเช็คเท่านั้น

เปลี่ยนแปลงวิธีการนำฝากเช็คที่มีการแก้ไข

2022-01-26 12:25:52

ทำความรู้จักถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก BioPlastic

ถุงพลาสติกชีวภาพ ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ สามารถนำกลับมาใช้ซํ้า หรือ นำไปใส่เศษอาหารและฝั่งดิน จะสลายตัวกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้